Fornlämningar

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-07-15

Sök tillstånd hos Länsstyrelsen när du planerar arbete vid en fornlämning.

Alla fornlämningar har skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som är kända och de som ännu inte har upptäckts. Om du planerar ett arbete, exempelvis bygga hus eller gräva, som riskerar att påverka en fornlämning, ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. 

Du måste ha tillstånd från Länsstyrelsen innan du får starta arbetet. Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd. 

För att se om det finns fornlämningar på din fastighet kan du använda Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. 

Ansvarig: Tillväxtverket