Psykolog

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-04-12

Psykologer arbetar med människors psykologiska hälsa och ohälsa. Arbetsuppgifterna omfattar att undersöka och diagnostisera psykiska problem och sjukdomar.

Psykologer arbetar med bland annat kognitiv psykologi, gruppsykologi, socialpsykologi och organisationspsykologi. Psykologen kan arbeta med att behandla patienter med psykisk ohälsa och hjälpa människor hantera kriser. Psykologer kan vara anställda inom både offentlig och privat verksamhet.

Psykolog är en skyddad yrkestitel. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig psykolog. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Registrering och tillsyn

Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Dröjsmålstalan

Har du ansökt om erkännande av yrkeskvalifikationer (legitimation) eller europeiskt yrkeskort? Om du inte har fått ett beslut i ditt ärende från oss inom en vissa tidsgränser, kan du från den 1 juni 2021 vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm med en dröjsmålstalan.

Vilka tidsfrister gäller?

 • Ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer ska fattas av Socialstyrelsen inom 3 månader från det att din ansökan är komplett. Tidsfristen kan under vissa förutsättningar förlängas med en månad.
 • Ett beslut om utfärdande av europiskt yrkeskort ska fattas av Socialstyrelsen inom 3 veckor från det att ansökan är fullständig. Om vi inte begär en komplettering i ditt ärende ska beslut fattas inom 4 veckor från det att din ansökan kom in.
 • Överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort till en annan stat ska göras av Socialstyrelsen inom en månad från det att din ansökan är komplett. Om vi inte begär en komplettering i ditt ärende ska överföring ske inom 5 veckor.

Så framför du en dröjsmålstalan

För att framföra en dröjsmålstalan ska du skicka en skriftlig ”Begäran om en förklaring om dröjsmål” till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm eller forvaltningsrattenistockholm@dom.se Om Socialstyrelsen inte har följt tidsfristerna som anges här ovanför, ska förvaltningsrätten förelägga oss att snarast avgöra ärendet.

Så överklagar du

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan av överklagandet ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga (ärendenummer eller diarienummer) samt vilken ändring du vill ha.
 • Skicka överklagandet till Socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller Socialstyrelsen, Enheten för behörighet 1, 106 30 Stockholm.

Källa: Socialstyrelsen

Så ansöker du

Svensk utbildning

Du som har svensk psykologexamen och har genomgått praktisk tjänstgöring (PTP) ska ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor och handläggningstiden är cirka tre veckor. Din ansökan kan göras antingen digitalt eller via post och ska innehålla:

 • Ditt examensbevis
 • En vidimerad kopia av ditt tjänstgöringsintyg
 • Ett intyg över din praktiska tjänstgöring

På Socialstyrelsens hemsida finns mer information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

Behörighet i en EU-medlemsstat eller EES

Du som har behörighet att arbeta som psykolog i en EU-medlemsstat eller EES (Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz) och vill arbeta som psykolog i Sverige ska ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. För att få legitimation måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska, danska eller norska för att kunna utöva yrket.

Om varken ditt yrke eller din utbildning är reglerad i landet där du är utbildad, behöver du skicka in tjänstgöringsintyg som visar att du har jobbat i ditt yrke under minst ett av de senaste tio åren i ett eller flera EU- eller EES-länder där varken yrket eller utbildningen är reglerad. 

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor och handläggningstiden är cirka tre månader.  Din ansökan kan göras antingen digitalt eller via post och ska bland annat innehålla:

 • En kopia och översättningar av ditt examensbevis.
 • Ett intyg från behörig myndighet som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status. Finns det inget register som du kan få ett sådant intyg ifrån kan du lämna in ett intyg från landets straffregister. 
 • Ett dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du har gått, vad de har innehållit och hur långa de har varit.
 • En kopia av intyg eller betyg om tillräckliga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

På Socialstyrelsens hemsida finns information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

Utbildning utanför EU och EES

Det finns olika sätt att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES. Det kan göras antingen via Socialstyrelsens väg eller genom att gå en kompletterande utbildning och göra PTP. För att klara dessa steg behöver du kunna svenska. 

När du har klarat stegen ansöker du om legitimation. Då behöver du också lämna in intyg om dina språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

Att ansöka om psykologlegitimation kostar 2 900 kronor. Eftersom ansökningsprocessen är uppdelad i flera steg är det inte möjligt att säga hur lång den sammanlagda handläggningstiden är. På Socialstyrelsens hemsida finns information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Socialstyrelsen
Telefon
075-2473000
Adress
106 30 STOCKHOLM
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Webb
www.socialstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket