Fastighetsmäklare

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-16

För att yrkesmässigt kunna arbeta som fastighetsmäklare i Sverige måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen.

 Registreringen kan avse antingen

 • fastighetsmäklare med fullständig registrering eller
 • fastighetsmäklare med registrering för hyresförmedlare.

En fastighetsmäklare med fullständig registrering får förmedla fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. När ordet fastighet används i detta dokument menas samtliga dessa förmedlingsobjekt. En fastighetsmäklare med registrering för hyresförmedlare får endast förmedla hyresrätter. Den som ägnar sig åt yrkesmässig förmedling utan att vara registrerad kan dömas till böter eller fängelse.

Kravet på registrering gäller dock inte för advokater. Det finns inte heller någon registreringsskyldighet för sådana fastighetsmäklare som ägnar sig enbart åt de undantagna förmedlingar av hyresrätter som är uppräknade i fastighetsmäklarlagen.

Registrering och tillsyn

Det är enbart fysiska personer som kan bli registrerade som fastighetsmäklare i Sverige. Det finns cirka 6 800 registrerade fastighetsmäklare och uppgifter om dem finns publicerade på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats www.fmi.se. Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över alla registrerade fastighetsmäklare i Sverige.

En registrering gäller för en obegränsad tid. Registrering för tillfällig yrkesutövning gäller i ett år, men kan förnyas på begäran av den registrerade.

För att en fastighetsmäklare ska registreras krävs att mäklaren

 1. är minst 18 år samt inte försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt föräldrabalken
 2. har försäkring för skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen
 3. har tillfredsställande utbildning
 4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare samt
 5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarinspektionen granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

Fastighetsmäklarinspektionen kan återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som

 1. inte längre uppfyller registreringskraven
 2. inte betalar registreringsavgifter eller
 3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt lag eller god fastighetsmäklarsed.

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får påföljd underlåtas. Fastighetsmäklarinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Så ansöker du

Sökande med svenska yrkeskvalifikationer

Du som vill bli registrerad som fastighetsmäklare och har svenska meriter ska ansöka om registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Nedanstående handlingar ska bifogas:

 • Förvaltarfrihetsbevis.
 • Bevis om ansvarsförsäkring.
 • Utbildningsbevis.
 • Praktikintyg.

Vid ansökan ska du också betala en ansökningsavgift på 2 300 kr. Din ansökan kommer inte att behandlas förrän avgiften har kommit in till Fastighetsmäklarinspektionen. Från och med kalenderåret efter registreringsåret ska du betala en årlig avgift om för närvarande 2 500 kronor för att få behålla din registrering.

Underrättelse om tillfällig yrkesutövning i Sverige

Du som vill få en registrering för tillfällig yrkesutövning som fastighetsmäklare i Sverige ska skicka en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarinspektionen. Underrättelsen ska innehålla uppgift om ditt namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, under vilken firma som du kommer att bedriva din yrkesutövning.

Det ska framgå av underrättelsen om du vill ha möjlighet att förmedla alla slags förmedlingsobjekt (fullständig registrering) eller endast hyresrätter (registrering för hyresförmedlare). I underrättelsen ska anges under vilken tid du avser att vara yrkesverksam i Sverige.

Till underrättelsen ska bifogas:

 • Bevis om din nationalitet.
 • Bevis om att du har en försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 § fastighetsmäklarlagen.
 • Intyg om att du uppfyller kraven för tillfällig yrkesutövning enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Giltighet och tillsyn

En tillfällig registrering gäller under ett år och kan därefter förnyas på begäran av mäklaren. Om uppgifterna i de handlingar som har bifogats den tidigare underrättelsen ändrats, ska mäklaren ge in kompletterande handlingar med aktuella uppgifter.

Om fastighetsmäklaren står under tillsyn i etableringsmedlemsstaten kan den staten utöva tillsyn över mäklarens verksamhet i Sverige. Mäklaren står även under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn beträffande den tillfälliga verksamheten i Sverige.

Utbildning i EU-land: europeiska yrkeskortet

Om du har kvalifikationer från ett annat EU-land ska du ansöka om det europeiska yrkeskortet (European Professional Card, EPC). Dettat är ett elektroniskt bevis över dina yrkeskvalifikationer som du kan använda om du ska arbeta i ett EU-land. Information och ansökningsfunktion hittar du på länken nedan.

Arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Om du vill arbeta som fastighetsmäklare i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan du ansöka om det europeiska yrkeskortet. På sidan Ditt Europa hittar du all information om hur kortet fungerar och hur du ansöker.

Kontaktuppgifter

Organisation
Fastighetsmäklarinspektionen
Telefon
010-4580100
Adress
Box 5045, 650 05 KARLSTAD
E-post
registrator@fmi.se
Webb
www.fmi.se

Ansvarig: Tillväxtverket