Serveringstillstånd

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-11-09

Du måste ha tillstånd för att få sälja och servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, exempelvis alkoholhaltig glass) till allmänheten och till slutna sällskap. 

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd.  
 

Krav för serveringstillstånd 

För att beviljas ett serveringstillstånd måste du som sökande och din verksamhet uppfylla krav på lämplighet:
  • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år. 
  • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott. 
  • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen. Om du har ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att ifrågasätta dina kunskaper, behöver du inte göra provet. 
  • Du ska kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer.  
  • Du måste visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt). 
  • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta kommunens räddningstjänst för mer information. 
  • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.  
  • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas. 
  • Det ska finnas ett varierat utbud av lagad eller tillredd mat. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt. 
Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten. 


Så ansöker du

Skicka ansökan till den kommun där verksamheten ska bedrivas. Välj kommun i listan nedan.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillståndet. Om du får serveringstillståndet beviljat får du betala en tillsynsavgift varje år.  

Hur lång tid tar det?

När ansökan och alla inlämnade handlingar är kompletta, är handläggningstiden för serveringstillstånd maximalt 4 månader. Det är viktigt att du lämnar in alla dokument som tillståndsenheten behöver. På så vis undviker du att handläggningen drar ut på tiden.

Kommunens prövning

Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för dig och för personer som kommunen bedömer ha ett betydande inflytande över bolaget. Det kan till exempel vara finansiärer, restaurangchef eller andra personer. Prövningen av sökanden görs utifrån inhämtande av uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Lokalens lämplighet prövas genom att kommunen gör en bedömning och dessutom skickar förfrågningar till andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten och räddningstjänsten. Utgångspunkten är att serveringen inte får orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden. Här gör kommunen individuella bedömningar i varje enskilt fall.  

Vad gäller vid förändring i verksamheten eller vid ägarbyte?

Alla förändringar i verksamheten ska du anmäla i god tid till kommunens tillståndsenhet, till exempel ändrad inriktning på verksamheten eller nya serveringsansvariga. Även förändringar av ägarförhållandena och upphörande av verksamheten ska anmälas.

I vissa fall krävs en helt ny ansökan – till exempel vid ombyggnad av serveringslokalen eller om bolagsformen ändras. Ta kontakt med tillståndsenheten i din kommun om du är osäker på om du behöver anmäla förändringen eller göra en ny ansökan.

Om du som har serveringstillstånd försätts i konkurs upphör tillståndet att gälla omedelbart. För att få fortsätta driva rörelsen måste konkursboet göra en ny ansökan. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket