Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig, C-verksamhet

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-12-01

Alla verksamheter som kan ha en negativ påverkan på miljön kallas miljöfarliga. Det kan vara exempelvis utsläpp till luft eller vatten, strålning, buller eller lukt. Miljöfarlig verksamhet kräver anmälan eller tillstånd.

För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du först göra en anmälan eller söka tillstånd. Det kan även gälla vid ändringar av en verksamhet. 

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter delas in i A-, B- och C-verksamheter. 

Vad är C-verksamhet? 

C-verksamhet är verksamheter som kan förväntas ha en begränsad miljöpåverkan, och kräver en anmälan hos kommunen. 

Exempel på C-verksamheter kan vara tvätterier, verkstäder, billackeringar, fordonstvätt , anläggningar för livsmedelstillverkning, hantering av kemikalier eller trävaror, jordbruk eller tillverkning av plastprodukter. Det finns många verksamheter som kan klassas som C-verksamheter och ska anmälas till kommunen innan start. Om du startar en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet utan att anmäla det till kommunen, kan det leda till böter eller fängelse för otillåten miljöverksamhet. 

Vilken typ av verksamhet som klassas som A-, B- eller C-verksamhet framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). 

Det finns även miljöfarlig verksamhet som kallas U-verksamhet. Där ställs inte krav på vare sig tillstånd eller anmälan, men verksamheten ska ändå följa kraven i miljöbalken. Den kan också bli föremål för tillsyn. 

Tillsyn – kontroll att du följer kraven 

Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet. Det betyder att den kontrollerar att du följer de krav och regler som finns för din verksamhet. 

Kommunen ska ha regelbunden kontakt med dig. Den gör ibland besök för att säkerställa att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav. 

Kommunen får ta ut en tillsynsavgift. Avgiften baseras på verksamhetens typ och bestäms av kommunen enligt särskilda taxor. Kontakta din kommun för mer detaljer om tillsynen. 

Egenkontroll 

Egenkontroll innebär bland annat att du måste känna till vilka krav som lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Du ska ha bra rutiner för drift, skötsel och underhåll så att lagar och krav alltid följs. 

Du ska kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska egenkontrollen finnas skriftligt dokumenterad. 

Kommunen kan begära att få ta del av egenkontrollen, exempelvis vid ett tillsynsbesök. 

Om din verksamhet inte uppfyller kraven 

Kommunen kan kräva att du ska vidta skyddsåtgärder om den bedömer att din verksamhet har för stor negativ inverkan på miljön eller människors hälsa. Det kan handla om att använda vissa reningstekniker, inte orsaka för mycket buller eller att begränsa verksamheten till vissa tider. Även om du inför skyddsåtgärder kan kommunen förbjuda verksamheten om den bedömer att åtgärderna inte räcker. 

Krav på skyddsåtgärder eller beslut om förbud kan komma både i samband med anmälan och medan verksamheten är i drift. Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. 

Så anmäler du

Skicka in anmälan till kommunen minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Information om vad anmälan ska innehålla, hur du ska göra, blanketter med mera, finns på din kommuns webbplats. 

Du kommer att behöva betala en anmälningsavgift till kommunen och därefter en årlig tillsynsavgift. Avgiften bestäms av kommunen enligt särskilda taxor.  Kontakta din kommun för mer detaljerade uppgifter om avgifter vid anmälan och tillsyn.  

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket