Ansvarig för aktuariefunktionen

Sidan blev senast uppdaterad:2020-01-10

En aktuarie arbetar inom försäkringsbranschen med att göra riskanalyser och beräkningar.

Aktuarierna bedömer storleken på de avsättningar (reserver) som krävs för att täcka framtida betalningar till försäkringstagarna, ger underlag för utformning av återförsäkring och mycket annat. Den ansvarige för aktuariefunktionen har det övergripande ansvaret för aktuariefunktionen i ett försäkringsföretag.

Den ansvarige för aktuariefunktionen har enligt Försäkringsrörelselagen (2010:2043) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8), det övergripande ansvaret för bland annat

  • samordning och kvalitet i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna
  • att bistå styrelsen och den verkställande direktören och på eget initiativ rapportera till dem i frågor som rör metoder, beräkningar och bedömningar
  • bidrag till företagets riskhanteringssystem.   

Språkkrav

En person som ansvarar för aktuariefunktionen ska ha tillräckliga språkkunskaper med hänsyn till funktionens uppgifter, medförande bl.a. tillräckliga kunskaper i svenska språket för att förstå de delar av regelverket om försäkring som är av betydelse för de uppgifter som ingår i uppdraget.

Ansökan via denna tjänst kan därför bara göras på svenska.

Behörighet och validering

Vad gäller behörighetskraven för en person som ansvarar för aktuariefunktionen sker prövningen för närvarande utifrån 9 kap. 9-15 §§ i FFFS 2015:8, innefattande bl.a. krav på högskolestudier i matematik, matematisk statistik, fullgjorda kurser i svensk försäkringsredovisning, svensk försäkringsjuridik, livförsäkringsmatematik, skadeförsäkringsmatematik och finansiell matematik.

Källa: Finansinspektionen

Så ansöker du

Du som har kvalifikationer från annat EU/EES-land ska skicka din ansökan och relevanta intyg och handlingar till Finansinspektionen (se länk till kontaktsida).

Kontaktuppgifter

Organisation
Finansinspektionen
Telefon
08-40898000
Adress
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
E-post
finansinspektionen@fi.se
Webb
www.fi.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.