Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-02-25

Utvalda företag ska varje månad lämna volym- och viktuppgifter av bl.a. petroleumprodukter, kol, koks, naturgas samt FAME och etanol för fordonsdrift. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Energimyndigheten.

Huvudanvändare är Energimyndigheten, oljebolagen, näringsdepartementet, SCB (nationalräkenskaper och miljöstatistik) och branschorganisationer. Statistiken används som underlag för månatlig och kvartalsvis uppföljning av tillförsel och användning av bränslen för bl.a. prognoser över energiförsörjning, marknadsanalyser samt för överväganden kring energipolitikens mål och inriktning.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket