Explosiva varor – tillverkning och destruktion

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-11-19

Ansökan om tillstånd hos MSB för tillverkning av explosiva varor.

För all tillverkning av explosiva varor krävs tillstånd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB är tillståndsgivare och utövar tillsyn. Begreppet tillverkning omfattar allt från storskalig industriproduktion till handladdning av ammunition för överlåtelse. Även annan bearbetning, som exempelvis återvinning och destruktion är tillståndspliktig hantering där tillståndet söks hos MSB. Om man redan har ett tillverkningstillstånd, så kan exempelvis destruktion ingå i det.
 
Ett tillverkningstillstånd innehåller inte automatiskt tillstånd till exempelvis handel, förvaring, import, överföring eller export av explosiva varor. Sådant tillstånd kan ingå som separata beslut i ett tillverkningstillstånd, men man måste ansöka om det. Tillstånd till överföring inom Sverige söks i den kommun där man bor eller har sin huvudsakliga verksamhet. Gränsöverskridande överföring (inom EU/EES) söks hos MSB på särskilt avsedda blanketter. Själva blanketterna beställer man från MSB. 

Om förvaring ska ske på annan plats än själva tillverkningsplatsen så krävs det ytterligare tillstånd för det och det tillståndet söks hos kommunen.

Regler

Det ställs en mängd krav på dig som söker tillstånd för tillverkning av explosiva varor. Omfattningen av kraven varierar med tillverkningens omfattning. För att få tillstånd krävs bland annat att man uppfyller lagstiftningens krav vad det gäller säkerhet, aktsamhet och kompetens. För  mer utförligare uppgifter om de krav som ställs på tillståndssökanden se vidare i följande författningar.

  • Lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor

Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Så ansöker du

Skicka in en ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det finns ingen färdig blankett att fylla i, utan sökanden ska själv formulera sin ansökan utifrån sina individuella förutsättningar. De uppgifter som ska finnas med i ansökan redovisas på MSB:s webbsida ovan.

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Telefon
0771-240240
Adress
651 81 KARLSTAD
E-post
registrator@msb.se
Webb
www.msb.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket