Omskärelse av pojkar

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-28

För att få utföra omskärelse av pojkar krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

Ett särskilt tillstånd kan den få som har föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition.

Krav 

Du som ansöker om tillstånd för omskärelse av pojkar måste uppfylla vissa kompetenskrav samt ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för att kunna utföra omskärelser på ett sätt som motsvarar vetenskap och beprövad erfarenhet enligt vad som krävs i hälso- och sjukvården och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser. 

Du måste kunna visa din kompetens genom intyg eller annan dokumentation som styrker genomgången utbildning och tidigare erfarenheter på området. Du bör också styrka att du kan utföra ingreppet genom:

  • Referenser från personer som har kännedom om eller erfarenhet av din tidigare verksamhet på området.
  • En egen redogörelse för och beskrivning av tidigare erfarenheter på området.
  • Att ange vilka metoder för ingreppet, smärtlindringen och eftervården du använder eller avser att använda.
  • Att redovisa dina kunskaper om vad som gäller i hälso- och sjukvården på det aktuella området.
  • Att redogöra för vilka komplikationer som uppstått i samband med ingrepp du tidigare utfört eller deltagit i, samt hur de har åtgärdats. 

Tillståndsgivare och tillsyn 

Inspektionen för vård och omsorg ger tillstånd och utövar tillsyn. IVO har rätt att inspektera verksamheten och inhämta alla upplysningar och ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Om en person utför omskärelse på ett oskickligt eller olämpligt sätt eller om tillståndet inte längre nyttjas kan IVO återkalla tillståndet. Den som omskär en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Så ansöker du 

Skicka ansökan till IVO. Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

  • Personbevis 
  • Examensbevis 
  • Referenser 

Kontaktuppgifter

Organisation
Inspektionen för vård och omsorg
Telefon
010-7885000
Adress
Box 45184, 104 30 STOCKHOLM
E-post
registrator@ivo.se
Webb
www.ivo.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket