Postverksamhet

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-16

Ansökan om tillstånd hos Post- och telestyrelsen (PTS) för att bedriva postverksamhet.

Information om tillståndet

Den som bedriver postverksamhet, med vilket avses regelbunden utdelning av brev (adresserade försändelser som väger högst 2 kg), måste ha tillstånd från PTS. Sökanden kan vara såväl en fysisk som en juridisk person. 

Krav

För att få tillstånd att bedriva postverksamhet krävs att befordringen sker med viss regelbundenhet, det vill säga att den i något avseende är tidtabellsbunden eller följer ett fastlagt utdelningsschema. Postverksamhet skiljer sig därmed från exempelvis verksamheter som innefattar uthyrning av postboxar och budfirmor. 

För att tillstånd ska beviljas måste verksamheten även bedrivas på ett sådant sätt att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Vidare så ska tillståndshavaren säkerställa att:

  • brev hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan under hanteringen eller av väder och vind, 
  • obevakade buntlådor (för det fall buntlådor används i utdelningen) på offentlig plats som innehåller brev alltid är låsta, 
  • brev inte exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende,
  • berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende tystnadsplikt, dels om det integritetsskydd som brevhemligheten i 4 kap. 8 § brottsbalken tar sikte på och att 
  • de lokaler, fordon och andra platser där brev hanteras uppfyller rimliga krav på säkerhet. 

Tillståndsgivare och tillsyn

PTS beviljar tillstånd och utövar tillsyn.

Källa: Post- och telestyrelsen (PTS)

Så ansöker du

Ifylld blankett skickas till PTS, antingen via e-post till pts@pts.se, eller via post till: PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm (Sweden). Utförligare instruktioner om ansökningsförfarandet finns i blanketten.

Kontaktuppgifter

Organisation
PTS Post- och telestyrelsen
Telefon
08-6785500
Adress
Box 6101, 102 32 STOCKHOLM
E-post
pts@pts.se
Webb
www.pts.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket