Redovisa resultatet

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla som har haft inkomst av näringsverksamhet redovisar resultatet i en inkomstdeklaration. Handelsbolagsdelägare redovisar sin andel av bolagets inkomst av näringsverksamhet i en bilaga till inkomstdeklaration. Den slutliga skatt som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Delägare i handelsbolag skattar för sin andel av vinsten. Handelsbolaget ska lämna uppgifter till Skatteverket om verksamheten som bedrivits under året och om hur den fördelats på delägarna. Om handelsbolaget har en fastighet eller anställda ska bolaget deklarera fastighetsskatt/fastighetsavgift, samt särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionskostnader för anställda.

Till sidans topp

Om du får underskott

I handelsbolag har du möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Underskottet får sparas hur länge som helst.

Det finns också en möjlighet att under de fem första åren du bedriver aktiv näringsverksamhet kvitta en förlust mot inkomst av tjänst eller mot andra förvärvsinkomster. Speciella regler styr hur stort belopp som får kvittas.

Till sidans topp

Möjlighet att avsätta vinst i deklarationen

Du som är delägare i handelsbolag kan ha möjlighet att skjuta upp din beskattning till senare år genom avsättning till expansions- eller periodiseringsfond. Du kan även i vissa fall få en lägre beskattning genom att beskatta en del av vinsten i inkomstslaget kapital i stället för näringsverksamhet genom räntefördelning. Detta kallas för skattemässiga justeringar.

Periodiseringsfond

Reglerna om periodiseringsfond betyder att du kan skjuta upp beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfond kan du också använda till att jämna ut resultatet mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Om du vet att du får en förlust ett visst år, kan du tidigare år sätta av till periodiseringsfond och återföra fonden förluståret. På så sätt kan du kvitta vinst mot förlust.

Det belopp som satts av behöver du inte sätta in på något konto utan det kan användas fritt. Du kan sätta av högst 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten och belopp som du satt av måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av. Du får återföra hela eller delar av periodiseringsfonden tidigare.

Observera att du måste återföra alla dina fonder på en gång om du slutar att driva näringsverksamhet (till exempel lägger ner eller säljer den) eller går i konkurs. Avsättningen till periodiseringsfond görs hos respektive delägare i dennes deklaration. Handelsbolaget ska inte bokföra periodiseringsfonden och inte heller göra någon avsättning till periodiseringsfond i årsbokslutet.

Positiv räntefördelning

Om du är delägare i ett handelsbolag får du göra avdrag för en schablonmässigt beräknad ränta. För beskattningsåret 2016 (deklarationen 2017) är räntesatsen 6,65 procent. För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) gäller 6,27 procent.

Räntan beräknas på det egna kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets ingång. Den avdragna räntan ska du ta upp som en ränteintäkt i inkomstslaget kapital och samtidigt får du göra avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten.

Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten på mer än 50 000 kronor.

Negativ räntefördelning

Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten. För beskattningsåret 2016 (deklarationen 2017) är räntesatsen 1,65 procent. För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) gäller 1,50 procent.

Du får göra avdrag för beloppet under inkomst av kapital och samtidigt beskattas du för motsvarande belopp i näringsverksamheten.

Negativ räntefördelning ska göras om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten på mer än 50 000 kronor.

Expansionsfond

Handelsbolagsdelägare kan fondera vinster till en låg beskattning. Det innebär att vinster som inte tas ut ur verksamheten beskattas ungefär som i ett aktiebolag. Avsättning till expansionsfond är frivillig och görs i deklarationen. Kapitalunderlaget begränsar avsättningen och avsättningen får inte vara så stor att du på grund av avsättningen deklarerar ett underskott.

Till sidans topp

Om du inte kan deklarera i tid

Om du eller bolaget inte kan lämna deklarationen i rätt tid finns möjlighet att söka anstånd hos skattekontoret. För att få anstånd krävs särskilda skäl. Är det på grund av sjukdom kan du vänta med att lämna in deklarationen tills du blir frisk. I det fallet behöver du inte söka anstånd, men du måste kunna visa läkarintyg.

Anlitar du en revisions- eller bokföringsbyrå kan denna ha fått tillstånd att lämna delägarens deklaration senare, så kallat byråanstånd. Byråanstånd kan inte medges för bolagets deklaration.

Till sidans topp

Moms- och arbetsgivardeklarationer (skattedeklaration)

Alla företag som är momsregistrerade ska lämna momsdeklaration. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad. I vissa fall får den lämnas en gång per år.

Till sidans topp

Är du arbetsgivare ska du lämna arbetsgivardeklaration om du varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Du ska också lämna arbetsgivardeklaration om du har gjort skatteavdrag utan att vara skyldig att göra avdrag.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp