Kollektivavtal

Kollektivavtal förhandlas fram och sluts mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom olika industrier och branscher.

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation om löne- och anställningsvillkor. Ett kollektivavtal är gällande för dig som arbetsgivare och för de anställda. Avtalet kan också handla om något annat förhållande mellan arbetsgivare och anställda.

För att ett avtal ska räknas som ett kollektivavtal måste parterna i avtalet vara

  • Ett företag eller en arbetsgivarorganisation på arbetsgivarsidan.
  • En arbetstagarorganisation, t ex ett fackförbund, en avdelning eller en klubb på arbetstagarsidan.

Ett enskilt företag kan alltså vara part i ett kollektivavtal men inte en enskild anställd. Arbetstagarparten måste vara en sammanslutning av anställda.

Kollektivavtal regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, där det också framgår vilka rättigheter och skyldigheter tecknande av ett kollektivavtal innebär för parterna.

Ett kollektivavtal går att säga upp och upphör att gälla efter viss uppsägningstid.

Till sidans topp

Frivilligt avtal

Det är frivilligt att teckna kollektivavtal. Du som arbetsgivare måste dock förhandla om att teckna kollektivavtal eller hängavtal, om en facklig organisation begär det. Om du vägrar att förhandla och i slutänden teckna avtal kan den fackliga organisationen vidta åtgärder som kan bli besvärande för företaget.

Till sidans topp

Centrala och lokala avtal

Det finns ofta centrala kollektivavtal på förbundsnivå och lokala avtal för en arbetsplats eller ett företag. Innehållet i de centrala avtalen styr och ger ramarna för innehållet i de lokala avtalen.

Kollektivavtal innehåller ofta regler om

  • anställningsformer
  • övertid
  • löner och ersättningar
  • arbetstider
  • ledigheter
  • uppsägning
  • pensions- och olycksfallsförsäkringar.

Till sidans topp

Du blir bunden genom ditt medlemskap

En arbetsgivare blir bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal.

En del arbetsgivarorganisationer fungerar även som branschorganisationer. Det kan innebära att du som medlem i en branschorganisation även blir bunden av kollektivavtal.

Kollektivavtal binder samtliga medlemmarna i en avtalsslutande organisation. Det gäller även om du har gått in i organisationen efter kollektivavtalets tillkomst. En arbetsgivare kan inte heller göra sig fri från avtalet genom att lämna organisationen i förtid.

Ta reda på om du är bunden av kollektivavtal innan du anställer personal.

Hängavtal - för dig som inte är medlem

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation.

Det betyder att du inte behöver vara ansluten till någon arbetsgivar- eller branschorganisation för att kunna använda samma villkor som finns i ett kollektivavtal. Hängavtalet kan också innehålla särskilt anpassade regler för företaget.

Kontakta den fackliga organisationen för din bransch om du inte tillhör någon arbetsgivarorganisation men ändå vill ansluta dig till ett kollektivavtal.

Till sidans topp

Avtalet gäller alla anställda

När du har tecknat kollektivavtal eller hängavtal gäller det i praktiken för alla dina anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade, eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med.

Kollektivavtal och hängavtal blir en del av det personliga anställningsavtalet mellan dig som arbetsgivare och dina arbetstagare.

Till sidans topp

Fredsplikt

Parter som är bundna av kollektivavtal omfattas av fredsplikten. Det innebär att parterna inte får vidta eller delta i stridsåtgärder som lockout, strejk, blockad eller bojkott så länge avtalet löper. Sympatiåtgärder för att stödja en annan facklig organisation som vidtagit lovlig stridsåtgärd är undantaget fredsplikten.

Däremot får alla fackliga organisationer som inte är bundna av kollektivavtalet vidta stridsåtgärder för att få ett eget kollektivavtal.

Om du efter stridsåtgärder blir bunden av två kollektivavtal gäller det första avtalet före det andra.

Till sidans topp

Ständig fredsplikt för familjeföretag

En facklig organisation får inte vidta stridsåtgärder mot enmans- eller familjeföretag i syfte att teckna kollektivavtal. Med familjeföretag menas ett företag där endast familjemedlemmar är anställda.

Till sidans topp

Regelbundna förhandlingar om innehållet

Innehållet i ett kollektivavtal förändras när arbetsgivarorganisationen eller en enskild arbetsgivare förhandlar med den berörda fackliga organisationen. Ett kollektivavtal gäller oftast ett till tre år. Därefter måste det omförhandlas. Det sker under en så kallad avtalsrörelse.

För att stödja parternas förhandlingar har staten inrättat Medlingsinstitutet. Vid tvister i samband med förhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor kan Medlingsinstitutet på parternas begäran utse medlare. Du kan söka information om kollektivavtalens parter och avtalens löptider i Medlingsinstitutets avtalsdatabas .

Till sidans topp

Tolkningsföreträde

Om det uppstår tvist om innehållet i ett gällande kollektivavtal är det i vissa fall den fackliga organisationens uppfattning som ska gälla. I andra fall är det du som arbetsgivare som har tolkningsföreträde. Tolkningsföreträdet gäller tills dess att tvisten slutligen har avgjorts och regleras i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Kollektivavtal kan innehålla andra regler om tolkningsföreträde.

Till sidans topp

Du måste förhandla

Din uppfattning gäller bara om du omedelbart påkallar förhandling med facket. Om förhandlingen inte leder till en lösning måste du väcka talan vid Arbetsdomstolen senast 10 dagar efter avslutad förhandling.

Om du inte iakttar denna tidsfrist måste du betala vad arbetstagarorganisationen begär. Detta under förutsättning att inte kravet är oskäligt högt.

Observera att detta inte gäller en enskild arbetstagare som framställer löneanspråk, utan just tolkningen av hur lön och ersättningar ska beräknas enligt avtalet.

Till sidans topp

Facklig vetorätt

Fackliga organisationer som har kollektivavtal med dig har i vissa fall rätt att lägga in ett veto. Vetorätten gäller inhyrning av arbetskraft och anlitande av en entreprenör om det kan antas att den inhyrda personen eller entreprenören kommer att bryta mot kollektivavtalet.

Till sidans topp

Avtalsförsäkringar vid kollektivavtal

Om du är bunden av kollektivavtal ska du teckna avtalsförsäkringar enligt avtalet för dina anställda.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.