Överklaga

Om du är missnöjd med tingsrättens dom kan du överklaga domen till hovrätten, men det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet.

Sidan blev senast uppdaterad:

En part som fått en tredskodom (en dom till sin nackdel på grund av att parten inte svarat på en stämning) mot sig kan inte överklaga domen utan får, inom en månad från den dag domen meddelades, ansöka skriftligen hos tingsrätten om att målet ska tas upp igen. I så fall tar tingsrätten upp målet till fortsatt behandling.

Till sidans topp

Överklaga en dom till hovrätten

Det krävs ett prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet. Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

  • När hovrätten är tveksam till om tingsrätten har dömt rätt.
  • Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten har dömt rätt.
  • Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
  • När det finns andra synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Den part som vill överklaga domen ska göra det skriftligen inom tre veckor från det att domen meddelades. I domen anges sista dag för överklagande och hur du ska göra. Överklagandet skickas till tingsrätten. Tingsrätten skickar överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning av målet.

Den som väljer att överklaga en dom kan inte få ett skärpt straff genom att överklaga. Det kan bara ske om motparten gör ett så kallat anslutningsöverklagande. Om det första överklagandet tas tillbaka faller anslutningsöverklagandet automatiskt.

Om hovrätten ger prövningstillstånd får parterna precis som i tingsrätten möjlighet att bemöta varandras argument, men möjligheterna att åberopa nya omständigheter eller bevis är begränsade. Hovrätten har möjlighet att avgöra målet utan att hålla någon huvudförhandling.

Till sidans topp

Överklaga en dom till Högsta domstolen

En hovrättsdom kan överklagas till Högsta domstolen. I allmänhet krävs dock prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp ett mål.

Prövningstillstånd lämnas om Högsta domstolens dom eller beslut kan bli prejudicerande, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.