Lösa tvist i domstol

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du är i konflikt med exempelvis en kund, leverantör, hyresvärd eller konkurrent kan du eller din motpart låta en tingsrätt lösa tvisten. Tingsrätten är första instans för att lösa tvister mellan enskilda.

Vissa tingsrätter fungerar som specialdomstolar för exempelvis mark- och miljötvister och patent- och marknadstvister. Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut är förvaltningsrätten första instans.

Till sidans topp

Stämningsansökan

Om du vill lösa tvisten i domstol ska du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där din motpart är folkbokförd. Är motparten en juridisk person är det den ort där styrelsen har sitt säte. 

Tingsrätten utfärdar sedan en stämning mot motparten. Motparten ska då svara på det du har begärt, exempelvis att få betalt enligt avtal, få skadestånd eller att sluta marknadsföra sina produkter på ett visst sätt. När domstolen fått motpartens skriftliga svar börjar förberedelsen av målet. Ni kallas då till ett förberedande sammanträde inför en domare.

Om din motpart inte har lämnat något skriftligt svar kan domstolen i vissa fall meddela en tredskodom. Det betyder oftast att motparten förlorar målet. Detsamma gäller om någon av parterna inte medverkar i huvudförhandlingen.

Läs mer om förberedelse och tredskodom på Svenska domstolars webbplats 

Till sidans topp

Förlikningsförhandlingar

Under förberedelsen av målet ska domaren försöka få parterna att komma överens för att undvika rättegång, så kallade förlikningsförhandlingar. Om ni kommer överens skrivs ett förlikningsavtal. Det avtalet kan sedan göras verkställbart genom en särskild dom. Domaren hjälper till med förlikningsförhandlingarna utan kostnad.

Som ett alternativ till förlikningsförhandlingar kan domstolen erbjuda att en medlare hjälper till med att lösa tvisten till en viss kostnad.

Läs mer under Medling

Till sidans topp

Huvudförhandling och dom

Om ni inte kommer överens i förlikningsförhandlingar, eller genom medling, genomförs huvudförhandlingen. Om du vill ha ersättning för dina rättegångskostnader måste du begära det innan huvudförhandlingen avslutats. Efter huvudförhandlingen meddelas domen. Den part som förlorar målet betalar vanligtvis motpartens rättegångskostnader.

Till sidans topp

Tvistemål som rör mindre belopp 

Mål som rör mindre belopp, upp till ett halvt prisbasbelopp, avgörs av en ensam domare och möjligheterna att få ersättning för sina rättegångskostnader är då begränsade. I övrigt handläggs målet på i stort sett samma vis.

Prisbasbelopp 2018 (SCB)

Till sidans topp

Överklaga

Om någon part inte är nöjd med tingsrättens beslut kan parten överklaga till hovrätten, med då krävs ett prövningstillstånd. Nästa och sista instans att överklaga till är Högsta domstolen. Då krävs också prövningstillstånd och det beviljas bara om saken är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl.

Till sidans topp

Externa länkar

Sveriges Domstolar - tvist

Mer om tvister

Innehåller avtalet en skiljeklausul?

Om konflikten gäller en avtalsfråga och avtalet innehåller en skiljeklausul, då får inte en domstol lösa tvisten om du eller din motpart motsätter sig det.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp