Alternativ tvistlösning

Sidan blev senast uppdaterad:

Alternativ tvistlösning innebär att man löser en tvist utanför domstol. Det är ofta en både snabbare och billigare lösning för både konsumenter och näringsidkare.

Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden bygger på ett EU-direktiv som säger att det ska finnas alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet i hela EU.

Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden hos Sveriges riksdag

Direktivet om alternativ tvistlösning 2013/11/ EU hos europa.eu

Nämnder som kan hjälp dig

I Sverige finns sju godkända nämnder för alternativ tvistlösning. Samtliga är behöriga för tvistlösningsförfaranden mellan konsument och näringsidkare.  

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Myndigheten hanterar tvister inom många olika områden, exempelvis konsumtionsvaror, finansiella tjänster, allmänna konsumtionstjänster och transport. Myndighetens rekommendationer är rådgivande (inte bindande). Prövningen är kostnadsfri.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN)

FRN är en branschnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provision. Prövningen är kostnadsfri. Nämndens beslut är rådgivande (inte bindande).

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN)

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, frågor om ersättningsanspråk samt överprövning av ombuds lämplighet. Prövningen är kostnadsfri. Nämndens beslut är rådgivande (inte bindande).

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Personförsäkringsnämnden

Nämnden prövar tvister gällande personförsäkring mellan konsument och försäkringsbolag. Nämnden prövar även ärenden när man som konsument nekats, helt eller delvis, att teckna eller förnya försäkring som man ansökt om. Beslutet är rådgivande för försäkringsbolagen. Prövningen är kostnadsfri.

Personförsäkringsnämnden

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Nämnden prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav riktade från en konsument mot en advokat eller advokatbyrå. Prövningen kostar 100 kronor. Nämndens beslut är bindande.

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd

Nämnden prövar anmälan med yrkande om ekonomisk ersättning från konsument gentemot auktoriserad begravningsbyrå i samband med begravnings-, gravstens, och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet. Nämndens beslut är bindande. Prövningen är kostnadsfri.

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd

Trafikskadenämnden

Nämnden pröva rätten till ersättning och ersättningens storlek för den som har skadats i trafiken eller en anhörig till den som har skadats. Nämnden bedömer även frågor som samband, preskription och omprövning eller om en skada kan anses ha inträffat i följd av trafik. Prövningen är kostnadsfri.

Trafikskadenämnden

Vidare läsning

Hos Kammarkollegiet finns mer information om de nämnder som är godkända för alternativ tvistlösning

Godkända nämnder för alternativ tvistlösning hos Kammarkollegiet

Hos ECC Sverige (f.d. Konsument Europa) kan du få kostnadsfri rådgivning om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien

ECC Sverige

EU-kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning online, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). En konsument som har en tvist med ett företag i en annan medlemsstat ska kunna lämna in ett klagomål på sitt officiella EU-språk via plattformen, som slussar tvisten till rätt tvistlösningsorgan. 

Tvistlösning på nätet hos Europeiska kommissionen

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp