Om det blir tvist

När affärsparter, exempelvis en beställare och en tjänsteleverantör, är oense kan tvisten vanligtvis prövas i allmän domstol. Då är tingsrätten första instans.

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid mål som gäller exempelvis skulder, avtal, hyra och skadestånd inleds prövningen genom att en part, käranden, lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Normalt sett ska stämningsansökan lämnas in vid tingsrätten på den ort där motparten, svaranden, finns. I stämningsansökan ska du bland annat ange ett yrkande, det vill säga vad du vill att motparten ska göra. Du betalar också en ansökningsavgift.

Till sidans topp

Förberedelse

När stämningsansökan har kommit in till tingsrätten utfärdas sedan en stämning på motparten. Stämningen är en uppmaning att svara på det som du har begärt, till exempel att få betalning enligt överenskommelse eller att uppdraget slutförs. Då svarandens skriftliga svar har kommit in till domstolen fortsätter förberedelserna i målet normalt med att parterna kallas till ett förberedande sammanträde inför en domare. Sammanträdet kallas muntlig förberedelse och ska klargöra vad målet handlar om och parternas ståndpunkter.

Till sidans topp

Tredskodom

Om motparten inte lämnat något skriftligt svar kan domstolen i mål som gäller exempelvis skulder, avtal, hyra och skadestånd meddela så kallad tredskodom. Det betyder oftast att svaranden förlorar målet. Detsamma gäller om någon av parterna inte medverkar i processen eller inte kommer till huvudförhandlingen.

Till sidans topp

Huvudförhandling

Om parterna inte har lyckats komma överens så kallar tingsrätten parterna, vittnen med flera till huvudförhandling när förberedelserna är avklarade. I mål som gäller exempelvis skulder, avtal, hyra och skadestånd består rätten vanligtvis av tre domare.

Till sidans topp

Överläggning och dom

Efter avslutad förhandling överlägger rätten om hur den ska döma i målet. Domarna tar ställning till vad som har kommit fram vid huvudförhandlingen och utslaget får bara avse det som parterna har begärt. Den part som förlorar målet ska vanligtvis betala motpartens rättegångskostnader. En part som vill få ersättning för sina rättegångskostnader måste begära det särskilt innan huvudförhandlingen avslutas. Har parterna ombud lämnar dessa in en kostnadsräkning.

I vissa fall meddelar rätten sin dom i anslutning till förhandlingen, men oftast anges ett senare datum då domen kommer att finnas tillgänglig hos tingsrätten. Domen skickas också alltid ut med post till parterna.

Till sidans topp

Tvistemål av mindre värde

Mål som rör mindre belopp, upp till ett halvt basbelopp, avgörs av en ensam domare och möjligheterna att få ersättning för sina rättegångskostnader är begränsade. I övrigt handläggs målet på i stort sett samma vis.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.