Lagar inom konsumenträtt

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du har tänkt sälja varor eller tjänster till konsumenter finns det vissa lagar du måste ha koll på. Olika lagar gäller beroende på om det är en tjänst eller en vara och om den säljs fysiskt eller på distans.

När du säljer varor och tjänster till konsumenter omfattas du av reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Lagarna är tvingande till konsumentens, privatpersonens, förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. 

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen (SFS 2022:260) gäller vid försäljning av varor och digitalt innehåll. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Lagen gäller även vid byte av varor och vid beställning av en vara som ska tillverkas. 
 
Mer om konsumentköplagen

Reklamation

Om du sålt en vara som det senare visar sig vara fel på har konsumenten rätt att reklamera varan. Att reklamera innebär att konsumenten hör av sig till ditt företag och klagar på varan. Du är skyldig att ta emot reklamationen. Konsumenten kan reklamera fel på varan i upp till tre år. Rätten att reklamera påverkas inte av om det finns en garanti.  
 
En vara är felaktig om 
 • den är trasig,
 • den inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat om,
 • du inte har informerat om detaljer om varan som du borde ha upplyst om,
 • den på något sätt avviker från vad konsumenten har haft anledning att räkna med. 
Om det är fel på varan har du en skyldighet att i första hand reparera den eller ge konsumenten en likvärdig vara. Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. I andra hand kan du erbjuda konsumenten avdrag på priset eller ersättning för att hen själv kan rätta till felet. Om felet är väsentligt kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning av dig. 
 
 

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) gäller när du som företag utför tjänster åt en konsument. Lagen gäller vid arbete på lösa saker som till exempel bilar, kläder och mobiltelefoner. Den gäller också vid arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten samt för förvaring av lösa saker. Det kan till exempel röra sig om husrenovering, målningsarbeten eller bygge av en brygga.Det finns vissa tjänster som inte omfattas av lagen, bland annat behandling av personer eller djur, tillverkning av saker eller transportuppdrag.
 
Mer om konsumenttjänstlagen

Reklamation

Om en konsument beställt en tjänst av dig och du har utfört tjänsten felaktigt har hen rätt att reklamera den. Det innebär att hen har rätt att klaga på utfört arbete. Konsumenten kan reklamera en tjänst inom tre år efter att arbetet avslutats. Rör det sig om arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker har konsumenten rätt att reklamera fel som upptäcks inom tio år.

Tjänsten är felaktig, bland annat om:

 • resultatet inte är fackmässigt,
 • tjänsten inte utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter,
 • resultatet inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat.

Om det är fel i tjänsten har konsumenten rätt att hålla inne en del av betalningen, kräva att felet rättas till, få avdrag på priset eller häva köpet. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.
Läs mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats

Avtalsvillkorslagen

I avtalsvillkorslagen (SFS 1994:1512) finns det regler för vad som gäller när du som företag skriver avtal med konsumenter. Lagen gäller alla avtalsvillkor som företag använder när de erbjuder varor och tjänster till konsumenter.

Mer om avtalsvillkorslagen

Villkoren i avtal som företag använder för konsumenter måste vara skäliga. Med skäliga menas att villkoren följer de lagar och regler som finns och att de inte gynnar företaget på konsumentens bekostnad. 

Lagen gäller inte om du och konsumenten tillsammans har bestämt avtalsvillkoren, det vill säga att konsumenten har haft möjlighet att själv påverka villkoren. 
 
Avtalsvillkor får inte 
 • strida mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning. Du får till exempel inte ha villkor som ger konsumenten sämre rättigheter än vad som står i lagen.
 • leda till en stor nackdel för konsumenten. Det måste vara en rimlig balans mellan dina och konsumentens rättigheter. Du får till exempel inte ha villkoret att bara du kan säga upp avtalet. 
 • vara vilseledande eller oklart formulerat. Konsumenten måste kunna förutse vilka konsekvenser villkoren får. 
  Läs mer om avtalsvillkorslagen hos Konsumentverket

”Grå listan”

I en bilaga till EG-direktivet om oskäliga avtalsvillkor finns den så kallade grå listan. Den innehåller avtalsvillkor som kan anses vara oskäliga. 

Om du bryter mot lagen

Det är myndigheten Konsumentverket som har tillsyn över avtalsvillkorslagen. Om du som företag har avtalsvillkor som bryter mot lagen kan Konsumentverket kontakta dig och begära att du ska ändra dina avtalsvillkor. Om du inte frivilligt ändrar avtalsvillkoren kan myndigheten vidta rättsliga åtgärder. Konsumentombudsmannen, KO, kan vända sig till Patent- och marknadsdomstolen om ni inte kommer överens. Domstolen avgör då vad som är rätt och kan komma att förbjuda dig att använda avtalsvillkoren.
 
KO kan också förbjuda dig att använda oskäliga avtalsvillkor direkt. Det kallas förbudsföreläggande. Ett föreläggande kan förenas med vite. Vite betyder att du som företag kan tvingas betala ett bestämt belopp om du skulle bryta mot förbudet igen. 

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ska du sälja varor eller tjänster till konsumenter på distans måste du följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), DAL. Det innebär bland annat att köparen har en ångerrätt på 14 dagar från det att köparen tagit emot produkten. Det finns situationer där köparen har längre ångerrätt men också situationer som inte omfattas av ångerrätten.

Mer om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

I vissa fall kan du som säljare ha rätt till ersättning från en köpare som ångrat sitt köp. Det kan t.ex. vara ersättning för värdeminskning i de fall en köpare har använt en vara mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion.

Information du som säljare ska lämna:

 • Ditt namn, adress och organisationsnummer.
 • Varans/tjänstens huvudsakliga egenskaper.
 • Varans/tjänstens pris (inklusive skatter och avgifter).
 • Leveransvillkor.
 • Betalningsvillkor.
 • Villkor för ångerrätt.
 • Vad lagen säger om reklamationer.

Det finns ytterligare en tiotal punkter som du måste informera dina köpare om, dessa hittar du i lagen. Det kan också finnas undantag från informationsskyldighet om du säljer vissa varor.

Den här korta informationen om DAL är en förenkling, och speglar inte lagens fullständiga innehåll. Du måste ta reda på vad som gäller i just din verksamhet

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler hos Konsumentverket

E-handelslagen

E-handelslagen (SFS 2002:562) ställer ett antal krav på att du som säljare ska lämna viss information till dina köpare:

Säljarens namn, adress, e-postadress och organisationsnummer ska finnas i e-butiken.
Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav på säljaren vid en beställning

E-handelslagen ställer följande krav på säljaren vid en beställning:

 • Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för kunden att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan hen gör en beställning. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg kunden måste gå igenom för att göra en beställning.
 • Det ska tydligt framgå på vilka språk kunden kan göra sin beställning.
 • Kunden ska utan dröjsmål få en beställningsbekräftelse med e-post.
 • Avtalsvillkoren som rör beställningar ska finnas tillgängliga så att kunden kan spara dem.

E-handelslagen på Konsumentverkets webbplats 

Om du inte följer lagen

Om ditt företag har bristande information på webbplatsen kan dina kunder anmäla det till Konsumentverket som kan begära att du anger informationen. Om ni inte kommer överens kan Konsumentombudsmannen vända sig till Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadsdomstolen kan ålägga dig att ange den information som krävs enligt e-handelslagen och DAL.

Gå till Konsumentverkets webbplats

Gå till Patent- och marknadsdomstolen webbplats

Konsumentombudsmannen kan också utfärda ålägganden i ärenden som inte är av större vikt. Åläggandet kan förenas med vite, vilket betyder att du (ditt företag) tvingas betala ett bestämt belopp om du bryter mot förbudet igen.

Gå till Konsumentombudsmannens webbplats

Mer om lagar och regler

Vad ska du göra om det uppstår en tvist?

Om du och till exempel en kund inte kommer överens om något har ni en tvist. Läs mer om tvister och hur de går att lösa.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen (SFS 2008:486) reglerar hur du får utforma din marknadsföring.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp