Löpande bokföring

Sidan blev senast uppdaterad:

Affärshändelserna i företaget ska bokföras löpande. Det innebär att du inte får vänta för länge med att registrera affärshändelserna i bokföringen.

Kontanta in- och utbetalningar

Kontanta in- och utbetalningar ska i regel bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga händelser ska bokföras så snart det kan ske.

Bokföringsexempel 1

Faktureringsmetoden – bokför fakturor löpande

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för den löpande bokföringen. För utgående och inkommande fakturor gäller att de först förs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt redovisar du också momsen.

När du får betalt för din kundfordran eller du betalar din leverantörsskuld bokförs även denna affärshändelse. När företaget bokför enligt faktureringsmetoden ger redovisningen en bättre bild av företagets ställning och resultat löpande under året än om företaget bokför enligt kontantmetoden.

Bokföringsexempel 2

Kontantmetoden – bokför fakturor vid betalning

I företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får bokföringen av fakturorna skjutas upp tills fakturorna har betalats. Därmed blir det bara ett bokföringstillfälle per faktura. Detta kallas kontantmetoden.

Om du använder kontantmetoden bokförs inte fakturorna när du skickar dem till kunden eller när du själv tar emot fakturor, de bokförs först när de betalas.  Det är bara vid räkenskapsårets slut (bokslutsdagen) som ännu obetalda fakturor tas in i bokföringen.

För att du hela tiden ska ha en god överblick över obetalda fakturor bör betalda och obetalda fakturor förvaras var för sig, sorterade i datum-, nummer- eller bokstavsordning.

Jämfört med faktureringsmetoden blir det alltså ett moment mindre att bokföra löpande, då fakturorna aldrig syns som kundfordringar eller leverantörsskulder i bokföringen. Samtidigt ger metoden en sämre överblick av företagets ekonomiska ställning löpande under året. Det är först i bokslutet som siffrorna blir riktigt rättvisande.

Bokföringsexempel 3

Redovisning av moms när du använder kontantmetoden

Om du bokför enligt kontantmetoden får du redovisa moms till Skatteverket enligt den så kallade bokslutsmetoden. Det innebär att redovisning och inbetalning av moms sker först när fakturan har betalats. Det är endast vid bokslut som moms på obetalda fakturor ska redovisas.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp