Aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Mindre aktiebolag kan välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna.

Film: Årsredovisning för små aktiebolag

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. Längd: 4:03 minuter.

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Till sidans topp

K2-årsredovisning eller K3-årsredovisning?

Du ska alltid upprätta årsredovisning för ditt aktiebolag. Om ditt aktiebolag räknas som ett mindre bolag kan du välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna istället för huvudregelverket K3. För större aktiebolag finns inte den möjligheten utan de måste upprätta årsredovisning enligt huvudregelverket K3.

Till sidans topp

Vad räknas som större företag?

Med större företag menas sådana företag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad (samma kriterier):

 • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Övriga företag räknas som mindre företag. Noterade företag anses alltid som större företag. I de flesta fall ska även kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag tillämpa reglerna för större företag.

Frågor och svar om årsredovisning

Ska du lämna in din årsredovisning men är osäker på vad som gäller för just ditt företag?
Läs svar på de vanligaste frågorna om årsredovisning

Till sidans topp

K2-årsredovisning

Aktiebolag som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket. När du väljer att upprätta en årsredovisning enligt K2-reglerna måste du följa samtliga regler, du kan alltså inte välja att tillämpa andra råd än de som beskrivs i vägledningen.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015 tillämpas K2 Årsredovisning i mindre företag i stället för K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Läs om K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i K2-årsredovisningen

 • Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat).
 • Resultaträkning (som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader och som visar företagets årsresultat).
 • Balansräkning (som visar företagets finansiella ställning på balansdagen).
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Till sidans topp

K3-årsredovisning

Om du upprättar en årsredovisning enligt K3-regelverket ska regelverket tillämpas i sin helhet. Det gäller oavsett om du frivilligt har valt att tillämpa K3 eller om det är tvingande för ditt aktiebolag.

Läs om K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i K3-årsredovisningen

 • Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat).
 • Resultaträkning (som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader och som visar företagets årsresultat).
 • Balansräkning (som visar företagets finansiella ställning på balansdagen).
 • Noter (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen).
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (får även lämnas som en tilläggsupplysning).

Om ditt aktiebolag räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys, för mindre aktiebolag är det frivilligt.

Till sidans topp

Revisor

Mindre aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Men om ditt aktiebolag uppfyller minst två av följande kriterier ska det ha en kvalificerad revisor:

 • fler än 3 anställda (i medeltal),
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt under två år i rad. Detta innebär att nystartade bolag inte omfattas av revisionsplikt under de första två åren.

Om aktiebolaget inte har någon revisor registrerad vid utgången av det aktuella räkenskapsåret och om bolaget inte måste ha revisor enligt lag eller bolagsordningen så behövs ingen revisionsberättelse.

Till sidans topp

Skicka till Bolagsverket

Oavsett vilket regelverk du har tillämpat ska årsredovisningen alltid skickas till Bolagsverket. Du kan skicka den digitalt eller på papper.

Läs mer om att skicka in årsredovisningen digitalt på Bolagsverkets webbplats

Förutom årsredovisningen ska du även skicka in:

 • fastställelseintyg
 • revisionsberättelse - om ditt bolag har krav på revisor
 • koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse - om ditt aktiebolag är ett moderbolag i en större koncern.

Dessa handlingar ska du skicka till Bolagsverket inom en månad efter att årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Läs mer om årsredovisning i aktiebolag på Bolagsverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp