Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag och kommanditbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett handels- eller kommanditbolag ska avsluta den löpande bokföringen med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Olika regler gäller beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare.

Större företag

Med större företag menas sådana företag som uppfyller mer än ett de följande villkor två år i rad (samma villkor):

 • Mer än 50 anställda i medeltal
  Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
 • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Övriga företag räknas normalt som mindre företag.

Årsbokslut

Ett bolag med enbart fysiska personer (människor) som delägare och som inte räknas som större enligt ovan, ska upprätta ett årsbokslut enligt Bokföringsnämndens K-regelverk Årsbokslut.

Årsbokslutet ska bestå av:

 • En balansräkning som visar handelsbolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut.
 • En resultaträkning som är en sammanställning över handelsbolagets intäkter och kostnader under året.
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Vägledningen Årsbokslut på Bokföringsnämndens webbplats

Årsredovisning

Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare ska alltid upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk.Om det handlar om ett mindre handelsbolag med en juridisk person som delägare kan ni välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket i stället för regelverket K3. De företag som räknas som större ska däremot alltid upprätta årsredovisning enligt huvudregelverket K3.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Årsredovisningen ska bestå av:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Om handelsbolaget räknas som ett större företag måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys.

Revisor 

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor, men det finns undantag.
Handelsbolag som räknas som större företag (se ovan) omfattas av revisionsplikt.
Mindre handelsbolag som har en juridisk person som delägare och uppfyller mer än ett av de följande villkoren ska en kvalificerad revisor som granskar årsredovisningen:

 • fler än 3 anställda (i medeltal),
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ett och samma villkor ska ha varit uppfyllt under två år i rad.

Skicka in till Bolagsverket

Dessa handlingar ska du skicka in till Bolagsverket:

 • årsredovisning
 • revisionsberättelse (om bolaget har krav på revisor)
 • koncernredovisning med revisionsberättelse (om ditt handelsbolag är moderföretag i en större koncern).

En årsredovisning är till skillnad från ett årsbokslut en offentlig handling.

Läs mer hos Bolagsverket om hur du skickar in din årsredovisning

Externa länkar

Bokföringsnämnden har samlat information om bokföringsskyldighet, bokföring, årsbokslut och årsredovisning för handelsbolag.

Handelsbolag på Bokföringsnämndens webbplats

I Bokföringsnämndens handledning Att föra bok finns bland annat information om arbetet med och innehållet i årsbokslutet och årsredovisningen.

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp