Årsbokslut och redovisning för handelsbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett handels- eller kommanditbolag ska avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Olika regler gäller beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare.

Större företag

Med större företag menas sådana företag som uppfyller minst två av de följande kriterierna två år i rad (samma kriterier):

 • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Övriga företag räknas normalt som mindre företag.

Årsbokslut

Ett bolag med enbart fysiska personer (människor) som delägare och som inte räknas som större enligt ovan, ska upprätta ett årsbokslut.

Årsbokslutet ska bestå av:

 • En balansräkning som visar handelsbolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut.
 • En resultaträkning som är en sammanställning över handelsbolagets intäkter och kostnader under året.
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Årsredovisning

Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare ska alltid upprätta en årsredovisning. Om det handlar om ett mindre handelsbolag med en juridisk person som delägare kan ni välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket eller enligt regelverk K3. De företag som räknas som större ska däremot alltid upprätta årsredovisning enligt Bokföringsnämndens K3-regelverk.

Läs om K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Läs om K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Årsredovisningen ska bestå av:

 • Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat).
 • Resultaträkning (som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader och som visar företagets årsresultat).
 • Balansräkning (som visar företagets finansiella ställning på balansdagen).
 • Noter (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen).
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (endast K3).

Om handelsbolaget räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys.

Revisor 

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor, men det finns undantag.
Handelsbolag som räknas som större företag (se ovan) omfattas av revisionsplikt.
Mindre handelsbolag – som har en juridisk person som delägare – och uppfyller minst två av de följande kriterierna ska en kvalificerad revisor som granskar årsredovisningen:

 • fler än 3 anställda (i medeltal),
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt under två år i sträck.

Skicka in till Bolagsverket

Dessa handlingar ska du skicka in till Bolagsverket:

 • årsredovisning
 • revisionsberättelse (om bolaget har krav på revisor)
 • koncernredovisning med revisionsberättelse (om ditt handelsbolag är moderföretag i en större koncern).

En årsredovisning är till skillnad från ett årsbokslut en offentlig handling.

Läs mer hos Bolagsverket om hur du skickar in din årsredovisning

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp