Årsredovisning för bostadsrättsföreningar

Sidan blev senast uppdaterad:

En bostadsrättsförening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Mindre bostadsrättsföreningar kan välja att upprätta sin årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna.

Föreningen ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Revisorn ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att kunna genomföra en god revision. Om föreningen räknas som stor måste den ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

En bostadsrättsförening som räknas som en stor förening ska upprätta årsredovisning enligt K3-regelverket och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen räknas som stor om den når upp till mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

 • Mer än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Om föreningen uppfyller mer än ett av villkoren ovan måste den också ha en auktoriserad revisor. Det finns dock nästan ingen bostadsrättsförening som är så stor.

En mindre bostadsrättsförening är normalt inte skyldig att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket, men kan få ett föreläggande från myndigheten om att göra det.

K2-årsredovisning

Bostadsrättsföreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket. Om ni väljer att upprätta en årsredovisning enligt K2-reglerna måste ni följa samtliga regler, ni kan alltså inte välja att tillämpa andra råd än de som beskrivs i vägledningen.

Läs mer om K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i K2-årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat).
 • Resultaträkning (som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader och som visar företagets årsresultat).
 • Balansräkning (som visar företagets finansiella ställning på balansdagen).
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015 tillämpas K2 Årsredovisning i mindre företag i stället för K2 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

En mindre förening kan alltid frivilligt välja att tillämpa K3 istället för K2.

K3-årsredovisning

Om ni upprättar en årsredovisning enligt K3-regelverket ska regelverket tillämpas i sin helhet. Det gäller oavsett om ni frivilligt har valt att tillämpa K3 eller om det är tvingande för bostadsrättsföreningen.

Läs mer om K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i K3-årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat).
 • Resultaträkning (som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader och som visar företagets årsresultat).
 • Balansräkning (som visar företagets finansiella ställning på balansdagen).
 • Noter (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen).
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (får även lämnas som en tilläggsupplysning).

Om bostadsrättsföreningen räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys, för mindre bostadsrättsföreningar är det frivilligt.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp