Uppsägning av personliga skäl

Sidan blev senast uppdaterad:

För att du ska kunna säga upp någon av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Skadan behöver inte vara ekonomisk. Det kan handla om att förtroendet för den anställda har förbrukats, att arbetsmoralen har påverkats negativt eller att affärsverksamheten har tagit skada.

Uppsägningen måste ha saklig grund

Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan måste ha så kallad saklig grund.  

Saklig grund för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara personliga skäl.

Läs mer på sidan Misskötsel

Omplaceringsskyldighet

En uppsägning är inte sakligt grundad om arbetsgivaren kan omplacera den anställda till ett annat arbete hos sig. Det ska handla om ett ledigt arbete inom företaget som behöver tillsättas. I vissa situationer när det rör personliga skäl föreligger inte omplaceringsskyldighet.

Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter, inte heller att inrätta en ny tjänst. Den anställda måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet, men du måste även acceptera viss inlärningstid. I den mån det är skäligt ska den anställda erbjudas ett likvärdigt arbete.

Om den anställda har misskött sitt arbete grovt är det i regel inte skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omplacera den anställda.

Till sidans topp

Varning eller erinran

En uppsägning får aldrig komma som en överraskning för en anställd. Därför måste du göra personen medveten om det aktuella problemet. Det finns inget krav på att informationen ska vara skriftlig, men du måste kunna bevisa att den anställda har tagit del av den.

En erinran eller varning använder du för att informera den anställda om att anställningen kan komma att upphöra om ett visst beteende upprepas. Du påminner helt enkelt personen om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

Det finns inga krav på att varningen ska upprepas.

Gå till LAS (Lagen om anställningsskydd)

Till sidans topp

Tvåmånadersregeln

Du måste agera inom två månader efter en händelse som kan betraktas som misskötsel. Tvåmånadersregeln innebär att en uppsägning inte enbart kan grundas på omständigheter som du har känt till i mer än två månader. Däremot kan saker som inträffat tidigare åter bli aktuella i samband med en ny händelse.

Regeln utgår från den dag då du själv eller arbetsledare eller annan företrädare för arbetsledningen får kännedom om en viss händelse. Du måste då agera inom två månader om du vill säga upp anställningen. Om det råder oklarhet om den inträffade händelsen börjar tiden räknas först då situationen klarnat för dig.
 
Tvåmånadersregeln är en huvudregel med två undantag. En uppsägning kan ske även efter två månader i följande två fall:

 • Den anställda har bett dig att vänta med uppsägningen.
 • Det finns synnerliga skäl, vilket betyder att det handlar om mycket allvarlig brottslighet eller att den anställda visar misskötsamhet av fortlöpande karaktär.

Till sidans topp

Förvarna den anställda och meddela facket

Innan du kan säga upp någon av personliga skäl, måste du förvarna den anställda minst två veckor före uppsägningen. Även hens fackliga organisation ska underrättas inom samma tid och få samma information som den anställda. Därefter har de möjlighet att begära överläggningar inom en vecka.

Om facket eller den anställda begär överläggningar inom en vecka måste uppsägningen vänta till dess att överläggningarna är klara. Du måste under den tiden betala samma lön och ge samma förmåner till den anställda som tidigare. Vid avskedande ska du som arbetsgivare förvarna en vecka innan avskedandet.

Till sidans topp

Avskedande

Lagen gör skillnad mellan uppsägning och avskedande. För avskedande krävs det ett avsiktligt förkastligt beteende som inte ska behöva tålas i något anställningsförhållande. Det finns inte heller någon uppsägningstid utan anställningen upphör med omedelbar verkan. Vid avskedande finns ingen omplaceringsskyldighet som det gör vid uppsägningar.

Ett avskedande är en mycket allvarlig händelse för både arbetsgivaren och medarbetaren, med stora konsekvenser för arbetstagaren både ekonomiskt och yrkesmässigt.

Regler vid uppsägning av personliga skäl

 • Den anställda måste ha misskött sig allvarligt
  Personen måste ha misskött sig på ett sätt som står i strid med regler och upp-trädande på arbetsplatsen eller har orsakat skada för företaget, eller risk för skada.
   
 • Den anställda måste få veta om att hen gör fel
  Göra den anställda medveten om du anser att hens beteende är felaktigt och varna den anställda om att anställningen kan komma att upphöra om ett visst beteende upprepas.
   
 • Tvåmånadersregeln
  Du som arbetsgivare måste agera inom två månader efter en händelse som kan betraktas som misskötsel.
   
 • Omplacera den anställda om möjligt
  Personen ska i första hand omplaceras inom företaget om det är möjligt, det finns dock undantag för detta.
   
 • Förvarna den anställda och facket
  Du måste förvarna den anställda minst två veckor före uppsägningen. Även hens fackliga organisation ska underrättas inom samma tid och få samma information som den anställde. Vid avskedande ska du som arbetsgivare förvarna minst en vecka före själva avskedandet.
    
 • Invänta eventuell överläggning med facket
  Om facket eller den anställda begär överläggningar inom en vecka måste uppsägningen vänta till dess att överläggningarna är klara.
   
 • Uppsägningsbesked
  Lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till den du ska säga upp. Överlämna uppsägningsbeskedet personligen eller skicka det som rekommenderat brev. Tänk på att reglerna om uppsägningstid gäller även vid uppsägning av personliga skäl.
   
 • Arbetsintyg och betyg
  En anställd har alltid rätt till ett intyg om att hen har arbetat hos dig. Det gäller oavsett vem som har avslutat anställningen. Du är även skyldig att utfärda betyg om en före detta anställd begär det. Läs mer om uppsägningsbesked, uppsägningstid och arbetsintyg.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp