Rehabilitering för dina anställda

Sidan blev senast uppdaterad:

Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du som arbetsgivare ansvar för att genomföra åtgärder för att personen ska kunna återgå i arbete.

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare ansvarar du för att tidigt och fortlöpande undersöka vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder din medarbetare behöver för att kunna återgå i arbete. Ansvaret gäller så länge det finns ett anställningsförhållande.

Exempel på åtgärder kan vara:

  • ändrade arbetsuppgifter
  • ändrade arbetstider
  • arbetsträning
  • kompetensutveckling och omskolning
  • anpassning av arbetsplatsen
  • teknisk utrustning.

Arbetsgivare behöver inte omorganisera sin verksamhet för att klara av rehabiliteringsansvaret.

Information om vilket ansvar du som arbetsgivare har hos Arbetsmiljöverket

Plan för återgång i arbete

Du som arbetsgivare ska ta fram en plan för återgång i arbete när din anställda förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Du ska kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Gör en plan för återgång i arbete med hjälp av Försäkringskassans guide

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få hjälp att förebygga, förkorta eller underlätta för en anställd att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. Det kallas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Du söker bidraget från Försäkringskassan.

Läs och ansök om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan

Arbetsgivare har inte något medicinskt ansvar

Du har inte något ansvar för medicinsk rehabilitering för din anställda. Du behöver alltså inte bekosta mediciner eller vårdinsatser.

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan ansvarar för att i samråd med den som är sjukskriven ta reda på hens behov av rehabilitering. Om det behövs kontaktar Försäkringskassan dig för att få uppgifter om din anställdas behov av rehabilitering. De kan också kalla dig till ett avstämningsmöte.

Håll kontakten!

Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare blir det att komma tillbaka. Det är därför viktigt att rehabiliteringen påbörjas så fort som möjligt och att du som arbetsgivare håller kontakten med den anställda under sjukskrivningen.

Vinst med deltidsarbete

Kanske kan den anställda arbeta deltid? Deltidssjukskrivning innebär deltidsnärvaro. Varje timme som den sjukskrivna arbetar är en vinst, eftersom hens kompetens – som du som arbetsgivare investerat i – tas tillvara. Det innebär att du får möjlighet att följa den sjukskrivnas rehabilitering och du kan successivt anpassa arbetet. Och den anställda får också behålla kontakten med arbetsplatsen. Men det är viktigt att komma ihåg att deltidssjukskrivning är en tillfällig lösning som inte ska användas under längre tidsperioder.

Ta hjälp av företagshälsovården

För att bedriva arbete med rehabilitering på ett bra sätt kan man behöva anlita hjälp från Företagshälsovården. De arbetar bland annat med läkarundersökningar, ergonomi, arbetsanpassning, psykisk ohälsa och rehabiliteringsutredningar.

Företagshälsovård på branschföreningen Företagshälsors webbplats

Rehabilitering är skattefritt

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri.

Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring

Du kan få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det här gäller för privata arbetsgivare som omfattas av AFA Försäkring sjukförsäkring och arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Ekonomisk ersättning hos AFA Försäkring

Om den anställda inte kan återvända

Om den anställda trots rehabiliteringsinsatser inte klarar av de arbetsuppgifter som finns i verksamheten kan du ha saklig grund för uppsägning. Om den anställda vägrar att delta eller avbryter en pågående rehabilitering kan du också ha saklig grund för uppsägning. Men du som arbetsgivare måste alltid pröva möjligheten att omplacera den anställda innan du har saklig grund för uppsägning.

När den anställda fått beslut om hel sjukersättning

Om den anställda har fått beslut från Försäkringskassan om rätt till hel sjukersättning, får anställningen avslutas utan uppsägning. Men anställningen kan avslutas först när tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Du ska då som arbetsgivare skriftligen meddela den anställda att anställningen upphört till följd av sjukersättningsbeslutet.

Mer om anställda och sjukdom

Minska sjukfrånvaron

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.

Arbetsmiljö

Det är ditt ansvar att se till att arbetsmiljön är säker och att ingen blir sjuk, skadar sig eller mår dåligt på grund av arbetet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp