Minderåriga anställda

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska anställa någon som är minderårig, det vill säga under 18 år, gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Anledningen till att minderårigas arbete regleras noggrant är att deras mognadsgrad skiljer sig från vuxnas och de har svårare att bedöma risker och konsekvenser. Det är därför extra viktigt att du som arbetsgivare gör en riskbedömning och ser till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner.

Introduktion

Som arbetsgivare ska du se till att den minderåriga får en introduktion, som inne­håller information om arbetsuppgifterna och riskerna. Du måste försäkra dig om att hen har förstått informationen. Introduktionen är särskilt viktig för minder­åriga som saknar tidigare arbetslivs- eller yrkeserfarenhet.

Information till skyddsombud och handledare

Du måste också informera eventuellt skyddsombud om vilka arbetsuppgifter den minderåriga ska ha och utse en handledare. Handledaren ska ha fyllt 18 år och bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna och kun­skaper om risker och skydd.

Vad får ungdomar arbeta med?

Ungdomar får inte ha arbetsuppgifter som innebär särskilda risker. Den som inte fyllt 18 år får till exempel aldrig utföra arbete med asbest, dykeriarbete, bevakningsarbete eller transport av pengar och värdehandlingar utanför arbetsstället.

Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta - en sammanfattning  av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets vägledning till föreskrifterna

Arbetstider

Arbetstiden får inte hindra skolgången eller möjligheten att ta sig till skolan för ungdomar. Läs om reglerna för arbetstider, dygnsvila och veckovila för minderåriga i ovanstående publikationer. 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp