Redovisa

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med försäljning. Det gäller bland annat redovisning av inkomster, räntefördelning samt återföring av fonder.

Sidan blev senast uppdaterad:

Fonder

Du ska återföra periodiseringsfonder och expansionsfond när du säljer din andel i bolaget. Återföringen kommer att påverka din andel av bolagets resultat. I vissa fall kan du använda dig av reglerna om ackumulerad inkomst vid återföringen av expansionsfond för att få lägre statlig inkomstskatt.

Till sidans topp

Räntefördelning

Vid din sista redovisning av din andel i bolaget kan du göra räntefördelning om någon del av räkenskapsårets resultat ska redovisas av dig. En räntefördelning innebär att du beräknar ränta på ditt kapital i företaget. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och ska beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån din justerade anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra negativ räntefördelning om kapitalunderlaget, vid förra räkenskapsårets slut, är negativt med mer än 50 000 kronor. Beloppet ska du ta upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan ska du göra avdrag med samma belopp i inkomstslaget kapital.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. När näringsverksamheten upphör kan positiv räntefördelning även ske för återförda periodiseringsfonder och minskning av expansionsfond. Beloppet får du göra avdrag för i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan ska du ta upp samma belopp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Till sidans topp

Egenavgifter och särskild löneskatt

I vanliga fall gör du ett schablonavdrag i inkomstdeklarationen för egenavgifter eller särskild löneskatt. Eftersom du inte beräknar de exakta avgifterna justeras de i följande års deklaration. Du kan göra så även när du säljer eller avvecklar din verksamhet.

Men om du inte vill vänta med redovisningen till kommande års avstämning av avgifterna, kan du i stället räkna fram den slutliga egenavgiften eller särskilda löneskatten och göra avdraget direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten.

Till sidans topp

Kapitalvinst

Du ska redovisa försäljningen i inkomstslaget kapital. Från försäljningspriset får du dra av den positivt justerade anskaffningsutgiften som består av det belopp du själv betalat för andelen med tillägg för tillskott och skattepliktiga inkomster och avdrag för uttag och de underskott som du gjort avdrag för.

Är den justerade anskaffningsutgiften negativ ska du lägga till beloppet till försäljningspriset och din kapitalvinst blir större. I en del fall ska du i stället redovisa försäljningen i inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas på blankett K15A.

Till sidans topp

Skattekonto

Varken bolagets eller delägarens skattekonto påverkas av att bolagets inkråm eller andelen säljs.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.