Redovisning vid likvidation av handels- eller kommanditbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med likvidation. Det gäller bland annat redovisning av inkomster, räntefördelning samt återföring av fonder.

Från inkomstår 2019 ska de flesta arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå i sin arbetsgivardeklaration. Redovisningen ska göras varje månad och innebär att du inte längre behöver lämna en årlig kontrolluppgift för dessa utbetalningar.

Bolagets inkomstdeklaration

Du ska lämna inkomstdeklaration för bolaget så länge som det är registrerat hos Bolagsverket. Det gäller även om du anmält avregistrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare till Skatteverket.

Näringsfastighet

Om en delägare tar över en näringsfastighet ska du redovisa utskiftningen i bolagets inkomstdeklaration. Bolaget ska återföra tidigare medgivna avdrag för förbättrande reparationer och underhåll det gjort året du avslutar bolaget och de fem föregående åren. Bolaget ska även återföra eventuella tidigare medgivna värdeminskningsavdrag som intäkt i näringsverksamheten. Överlåtelse av näringsfastighet beskattas i inkomstslaget kapital för privatpersoner och dödsbon och i inkomstslaget näring för juridiska personer.

Delägarens inkomstdeklaration

Du ska liksom tidigare år redovisa din andel av bolagets resultat i din inkomstdeklaration. Beräkningen sker som vanligt på blankett N3A, som lämnas tillsammans med inkomstdeklarationen. Men du ska även deklarera på blankett K15A, avyttring av andel i handelsbolag. På den blanketten får du, med hjälp av den vanliga bilagan N3A, fram din vinst eller förlust som du för in på din vanliga inkomstdeklaration. Den sista gången du lämnar deklaration för din andel i handelsbolaget finns det lite mer att tänka på än vanligt. Du måste till exempel återföra expansionsfond och periodiseringsfonder till beskattning.

Ladda ner Skatteverkets blankett K15A, avyttring av andel i handelsbolag

Inventarier och lager

Om du som delägare tar över inventarier eller lager från bolaget betraktas de som eget uttag. På egna uttag ska handelsbolaget redovisa uttagsmoms, momsen beräknas på inköpsvärdet eller självkostnadspriset. Observera att uttagen ska värderas till marknadspris i handelsbolagets inkomstdeklaration. 

Alla egna uttag påverkar den justerade anskaffningsutgiften. Värdet som påverkar den justerade anskaffningsutgiften är det som bolaget tagit upp till beskattning inklusive moms.

Överlåtelse av näringsfastighet och näringsbostadsrätt till delägare och närstående

Om ett handelsbolag överlåter en fastighet eller bostadsrätt till en delägare i handelsbolaget till ett pris som understiger marknadsvärdet kan särskild beskattning bli aktuell. Det gäller om fastigheten eller bostadsrätten kan antas komma att bli privatbostad i och med överlåtelsen. Du ska ta upp marknadsvärdet, och inte den faktiska ersättningen, som avyttringspris. Det belopp med vilket den faktiska ersättningen understiger marknadsvärdet ska du ta upp som eget uttag. Därmed påverkas också delägarens justerade anskaffningsutgift.

Fonder

När det har beslutats att bolaget ska träda i likvidation ska varje delägare återföra expansionsfond och samtliga periodiseringsfonder till beskattning. Det gäller även när en delägare väljer att lämna bolaget.

Räntefördelning

Vid din sista redovisning av din andel i bolaget kan du göra räntefördelning om någon del av räkenskapsårets resultat ska redovisas av dig. En räntefördelning innebär att du beräknar ränta på ditt kapital i företaget. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och ska beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån din justerade anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra negativ räntefördelning om kapitalunderlaget, vid förra räkenskapsårets slut, är negativt med mer än 50 000 kronor. Beloppet ska du ta upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan ska du göra avdrag med samma belopp i inkomstslaget kapital.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. När näringsverksamheten upphör kan positiv räntefördelning även ske för återförda periodiseringsfonder och minskning av expansionsfond. Beloppet får du göra avdrag för i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan ska du ta upp samma belopp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Egenavgifter och särskild löneskatt

Det år då näringsverksamheten upphör kan du räkna fram de slutliga egenavgifterna eller den särskilda löneskatten och göra avdrag för dessa direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. I annat fall gör du ett schablonavdrag för egenavgifterna/särskilda löneskatten i inkomstdeklarationen för sista verksamhetsåret men då måste du också göra en slutlig avstämning av egenavgifterna/den särskilda löneskatten året efter.

Se exakt beräkning av egenavgifter hos Skatteverket

Underskott i bolaget

Har du avslutat verksamheten i handelsbolaget får du som delägare vanligtvis inte göra något avdrag för underskottet. Men avslutar du din verksamhet inom de fem första räkenskapsåren finns möjlighet att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst.

Kommanditdelägare och andra delägare som har begränsat sitt ansvar för bolagets skulder får inte dra av mer av underskottet än vad han satt in eller åtagit sig att sätta in.

Kapitalvinst eller kapitalförlust

När du avslutar ditt bolag ska du räkna fram en kapitalvinst eller kapitalförlust av din andel i bolaget som du redovisar i din inkomstdeklaration. Beräkningen gör du genom att minska det du får vid likvidationen med omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är samma som den justerade anskaffningsutgiften.

Skattekonto

Bolagets skattekonto finns kvar även när bolaget har likviderats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp