Likvidation av ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

Likvidation innebär att föreningen läggs ned och att eventuella tillgångar används till att betala skulder. Likvidation kan ske frivilligt eller genom tvångslikvidation.

Vid en likvidation avslutas en förening genom att tillgångarna omvandlas till pengar för att betala föreningens skulder. Eventuella överskott och tillgångar fördelas sedan till medlemmarna enligt bestämmelser i stadgarna.

Frivillig likvidation eller tvångslikvidation

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan föreningen genom lag eller annan bestämmelse tvingas att gå i likvidation. Det kallas tvångslikvidation och beslutas av Bolagsverket.

Lagen om ekonomiska föreningar föreskriver att en förening i vissa fall måste gå i tvångslikvidation. Det kan till exempel hända när antalet ledamöter blir färre än tre eller om verksamheten bedrivs på ett annat sätt än vad som förutsatts under registreringen.

Föreningsstämman beslutar

Föreningsstämman beslutar om likvidation (förutom i vissa fall av tvångslikvidation då det är Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om detta). Föreningsstämman ska anmäla beslutet till Bolagsverket, som utser en likvidator. Beslutet gäller omedelbart om inget annat sägs i beslutet. Föreningen kan föreslå lämplig likvidator till Bolagsverket eller så kan Bolagsverket utse likvidator.

Bolagsverket utser likvidator

När ärendet kommer in till Bolagsverket görs en granskning av handlingarna och en prövning av den föreslagna likvidatorn. Därefter utser Bolagsverket likvidator och registrerar likvidationen.

När föreningen gått i likvidation företräds föreningen av styrelsen och verkställande direktören (VD) till dess att en eller flera likvidatorer har registrerats. Därefter företräds föreningen av likvidatorn som alltså ersätter styrelsen och VD. Likvidatorn ska genomföra likvidationen, det vill säga avveckla föreningen till dess att den är upplöst.

Anmäl likvidationen till Bolagsverket

När föreningsstämman beslutar om likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation till Bolagsverket. Med anmälan ska också eventuella uppgifter om likvidatorn och firmateckning med mera skickas in.

Bolagsverkets information om hur likvidation och avregistrering går till

Föreningens namn

Rätten till föreningens namn upphör när föreningen upphör, om man inte ser till att skydda det på något sätt som exempelvis genom ett särskilt företagsnamn till ett annat företag. Ett särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp