Konkurs av ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

Om föreningen inte kan betala sina skulder ska den försättas i konkurs. Föreningens tillgångar tas då om hand och används för att betala skulder.

Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av de skulder som föreningen har. Föreningen som har satts i konkurs kallas gäldenär och den som har någonting att fordra kallas borgenär.

Tingsrätten beslutar om konkurs

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i konkursboet. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om egendomen ska säljas direkt

När tingsrätten har beslutat om att föreningen har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket. Därefter kan man inte ändra uppgifter för föreningen, som till exempel föreningens namn hos Bolagsverket.

Personligt betalningsansvar

En företrädare för en förening kan personligen bli ansvarig att själv betala föreningens skatter och avgifter. En sådan situation kallas företrädaransvar. Föreningens företrädare är oftast den eller de personer som sitter i styrelsen. Men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i föreningen kan vara företrädare.

För att ett personligt betalningsansvar ska inträffa, måste företrädaren ha handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. En betalningsunderlåtelse anses aldrig som uppsåtlig eller grovt oaktsam om det senast på skattens eller avgiftens förfallodag har vidtagits sådana åtgärder som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna, med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara en konkursansökan.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp