Status: Ej påbörjadBudgetera - att räkna på din affärsidé

Nu är det dags att börja räkna på din affärsidé. Hur mycket pengar behöver du för att starta företaget? Och hur kan resultatet tänkas bli?

Att budgetera handlar om att skapa sig en bild av hur den ekonomiska framtiden för företaget kommer att se ut. Det finns inga exakta svar utan det handlar om att du ska göra rimliga uppskattningar om hur du tror att företagets intäkter, kostnader, in- och utbetalningar kommer att se ut.

En bra start är att använda de räkneverktyg som finns på verksamt.se. 

Här kan du bland annat göra en enkel resultatbudget, räkna ut vad en anställd kostar och räkna ut din skatt med mera

Via Almi Företagspartner AB kan du också göra en budget utifrån en budgetmall i Excel-format. Det är alltid bra att ta hjälp av en rådgivare eller någon annan i ditt nätverk när du gör din budget.

Hämta budgetmallar på Almis webbplats

Hur mycket pengar behöver du för att starta upp företaget och var ska du få dem ifrån?

Ställ dig dessa frågor innan du börjar fylla i budgeten:
För att få en överblick av hur mycket pengar du behöver i uppstartsskedet är det viktigt att göra en startbudget.I startbudgeten får du summera hur stora investeringar och inköp du behöver göra. Du får också visa hur dessa inköp och investeringar ska finansieras. Glöm inte att ta med utbetalningar som du behöver göra innan försäljningen har kommit igång. Tänk dig att startfinansieringen är de pengar som kommer att behövas från att du startar upp företaget och fram till dess att företaget börjar få en omsättning som kan täcka kostnaderna.

Hur mycket säljer du för per år, och vilka marginaler har du?

Läs tips om hur du gör din försäljningsbudget:
I försäljningsbudgeten fokuserar du på ditt erbjudande av varor och/eller tjänster, och hur mycket du tror att du kommer att sälja under det första året. Genom att göra en försäljningsbudget får du en inblick i hur vinstmarginalerna ser ut för respektive varor och tjänster. Det kan hjälpa dig att ta beslut som rör vilka inköpskanaler du ska välja och vilka kundgrupper du ska satsa på.

Använd vårt räkneverktyg för att räkna ut ditt pris på varor och tänster.

Här är några tips om hur du gör en försäljningsbudget:

- Börja med att räkna på vilken försäljning du kan tänkas ha per dag, vecka eller månad. Välj en period som känns relevant för din verksamhet, och multiplicera sedan upp summan till årsbasis. Att bryta ned försäljningen på detta vis gör det möjligt för dig att få en tydlig bild av dina försäljningsmål.

- Konkretisera försäljningssiffrorna! Hur många sålda varor motsvarar ett visst belopp?

- Hur ser dina marginaler ut? Marginalen är den vinst du gör per såld vara eller tjänst, alltså försäljningspriset minus tillverknings- eller produktionskostnaden. Det är viktigt att du ser att du kan få täckning för dina kostnader, och att varje såld vara eller tjänst bidrar till ett positivt resultat. Om inte - se över din prissättning och din kostnadsnivå!

Vilka intäkter och kostnader har du under året, och vad blir företagets resultat?

Läs tips om hur du gör din resultatbudget:
Resultatbudgeten är en sammanställning av företagets intäkter och kostnader och beräknas per år. I resultatbudgeten ska du aldrig ta med momsen utan alla belopp ska vara exklusive moms. Bokföringsmässigt är det just detta som intäkter och kostnader står för, att det är den del av försäljningspriset som kommer företaget tillgodo alternativt blir en kostnad när inköp görs. Företagets resultat visar om det gör en vinst eller en förlust och är viktigt ur beskattningsperspektivet. Det är också självklart viktigt för dig som företagare att se om det finns möjlighet att tjäna pengar på din idé!

Använd vårt räkneverktyg för att göra en resultatbudget.

- För att få fram beloppen på intäktssidan kan du gå tillbaka till din försäljningsbudget. Där har du budgeterat din försäljning. I budgetmallen förs siffrorna i försäljningsbudgeten automatiskt över till resultatbudgeten.

- Om du har information om vad priset är inklusive moms gör du så här för att räkna ut vad beloppet exklusive moms blir: ta summan och multiplicerar med 0,2 (när momssatsen är 25 procent), 0,1071 (moms 12 procent) eller 0,0566 procent (moms 6 %). Detta kallas ofta för "baklängesmoms".

- Begreppet lön betyder olika saker för dig som företagare beroende på vilken företagsform du valt!

- Gå gärna tillbaka till de olika avsnitten i affärsplanen här där du arbetat med olika rubriker som också återfinns i resultatbudgeten. Har du tagit offert på företagsförsäkringar? Hur mycket kan du lägga på marknadsföring? Behöver du en lokal och hur mycket kostar den? Se över alla dina möjliga kostnader!

Finns det pengar att betala fakturor/inköp med?

Läs tips om hur du gör din likviditetsbudget:
Likviditet kan kort och gott förklaras som företagets betalningsförmåga. Finns det pengar tillgängliga när något behöver betalas? Likviditetsbudgeten handlar om att månad för månad budgetera för vilka inbetalningar som görs till företaget, och vilka utbetalningar som företaget måste göra. Genom att löpande hålla koll på likviditeten undviker du att hamna i ett stressat läge ekonomiskt. Det är ett sätt för dig att planera för företagets ekonomi. Genom att hålla koll på likviditeten kan du lättare fatta beslut om du ska göra ett större inköp eller investering, eller avvakta. När du gör din likviditetsbudget ska du ta upp alla belopp - inbetalningar såväl som utbetalningar - exklusive moms.

Använd vårt räkneverktyg för att göra en likviditetsbudget.

- I din försäljningsbudget har du siffrorna för hur stor försäljning du tror att du kommer ha. Du får nu använda dig av dessa och sprida ut dem över respektive månad.

- Börja med månad 1: hur mycket är det rimligt att tro att du kan sälja för? Tänk sedan efter när betalningen kommer in till företaget. Du får i budgetmallen välja om betalningen sker kontant eller via faktura. Arbeta dig vidare månad för månad.

- Om du fakturerar dina kunder måste du ta hänsyn till tiden som kan gå från att du färdigställt arbetet/sålt varan och skickat fakturan till dess att den faktiskt betalas in av kunden.
Dokumentdelning är inte tillgänglig.